Quick Menu 무통장계좌번호
  • 농협은행 301-0299-0079-11
  • 예금주 (주)북씨
TOP 위로가기
  • HOME
  • 커뮤니티
  • 자유게시판
번호 제목 작성자 작성일 조회
26   항상 좋은책 판매해주셔서감사드립니다. 구매했던 책들 하자 부분, 책 사진첨부 드립니다. 하자부분에 대한 보상. (2)

2023-09-24

김기헌  |  2023-09-24  |  조회수 : 4

  김기헌   2023-09-24   4  
25   구매확정 관련하여 문의 드립니다. (2)

2023-09-21

서유승  |  2023-09-21  |  조회수 : 6

  서유승   2023-09-21   6  
24   주문취소 입니다

2023-08-14

정석준  |  2023-08-14  |  조회수 : 4

  정석준   2023-08-14   4  
23     [답변] 주문취소 입니다

2023-08-15

관리자  |  2023-08-15  |  조회수 : 3

  관리자   2023-08-15   3  
22   임금했습니다.

2023-04-27

이선화  |  2023-04-27  |  조회수 : 2

  이선화   2023-04-27   2  
21   회원탈퇴문의

2023-04-17

박수혁  |  2023-04-17  |  조회수 : 3

  박수혁   2023-04-17   3  
20   입금했습니다

2023-04-05

신민규  |  2023-04-05  |  조회수 : 20

  신민규   2023-04-05   20  
19   책 문의 (1)

2023-03-08

박수영  |  2023-03-08  |  조회수 : 5

  박수영   2023-03-08   5  
18   입금했습니다

2023-02-15

권성훈  |  2023-02-15  |  조회수 : 4

  권성훈   2023-02-15   4  
17   배송

2023-02-09

이영혜  |  2023-02-09  |  조회수 : 2

  이영혜   2023-02-09   2